Επισκόπηση Έργου

Ποτέ όσο σήμερα δεν ήταν τόσο σημαντική για τους ανθρώπους η απόκτηση, επεξεργασία και κατανόηση βασικών πληροφοριών για την υγεία, όπως και η πρόσβαση σε υπηρεσίες, προκειμένου να είναι σε θέση να πάρουν κατάλληλες αποφάσεις για την υγεία τόσο των ιδίων όσο και της οικογένειάς τους. Η ενίσχυση του γραμματισμού όλων των πολιτών σε θέματα υγείας είναι ευεργετική για την κοινωνία στο σύνολό της, αφού μειώνει την οικονομική επιβάρυνση των δημόσιων συστημάτων υγείας, τα οποία μπορούν, στη συνέχεια, να εργαστούν πιο αποτελεσματικά για όσους έχουν πραγματική ανάγκη περίθαλψης.

Η προώθηση του ζητήματος του γραμματισμού σε θέματα υγείας, εν μέσω μιας παγκόσμιας πανδημίας, συνεπάγεται, επίσης, την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, του ρατσισμού και των διακρίσεων, αλλά και την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας των φύλων. Παρέχει μια εξαιρετικά ισχυρή βάση για βελτίωση της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού, καθώς ένας πιο υγιής πληθυσμός σε όλα τα στάδια της ζωής μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικότερα στην κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη της κοινότητας του. Δεν αφορά αποκλειστικά την εκπαίδευση των ατόμων σε ζητήματα υγείας αλλά και την ενδυνάμωσή τους, ώστε να δράσουν τόσο για τη βελτίωση της προσωπικής τους υγείας όσο και αυτής των οικογενειών τους.

Στόχος του έργου

Ο στόχος του έργου HEALTH@HOME είναι να παρέχει στις οικογένειες ένα ευρύ φάσμα ηλικιακά κατάλληλων και προσβάσιμων εκπαιδευτικών πόρων, οι οποίοι προάγουν τον γραμματισμό σε θέματα υγείας και οδηγούν σε πιο βιώσιμες και υγιείς κοινότητες.